Pen­ge­nalan Budaya Akademik dan Kema­ha­siswaan atau yang ker­ap dise­but PBAK meru­pakan salah satu agen­da wajib PTKIN. Dua tahun lamanya PBAK dilak­sanakan secara dar­ing aki­bat adanya pan­de­mi Covid-19. Tahun ini, 2022 PBAK kem­bali dilak­sanakan secara lur­ing. PBAK UIN SATU