Wak­tu menung­gu akan berakhir Sun­yi dan mati Seti­ap manu­sia yang berakhir bersama wak­tu Yang selalu berlalu oleh wak­tu Sejarah yang men­ja­di sak­si semua itu Kadang hilang ter­makan Kadang tak terlu­pakan Kema­t­ian yang selalu menung­gu Dan akhirnya mening­galkan sesu­atu Yang terke­nang akan…