Pada hari Sab­tu dan Ming­gu tepat­nya tang­gal 12 dan 13 Mei 2018, HMJ Tadris Matem­ati­ka menye­leng­garakan “Work­shop Adobe Flash dan Mende­ley”. Acara terse­but diiku­ti oleh maha­siswa IAIN Tulun­ga­gung dan juga pela­jar umum. Acara dilak­sanakan di aula uta­ma IAIN