Dimensipers.com 28/09. Him­punan Maha­siswa Juru­san (HMJ) Pen­didikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) mengge­lar acara Fes­ti­val PGMI In Art ke‑3, bertem­pat di aula uta­ma Insti­tut Aga­ma Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.