Dimensipers.com – Ming­gu (15/03/2020), sem­i­nar nasion­al yang diadakan oleh PC IPNU IPPNU Tulun­ga­gung di aula Gedung Pas­casar­jana IAIN Tulun­ga­gung men­gangkat tema “A Nation­al on Con­tem­po­rary Gen­der Issue”. Acara ini dilatar­be­lakan­gi oleh kekhawati­ran Indah Khoirun­na­da, Ket­ua PC IPPNU Tulungagung,…