Dimensipers.com (18/08). Pen­ge­nalan Budaya Akademik Kam­pus (PBAK) Fakul­tas Syari­ah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulun­ga­gung kem­bali dis­e­leng­garakan. Seba­gaimana fakul­tas lain, PBAK FASIH ini dis­e­leng­garakan pada 16 sam­pai 18 Agus­tus 2018. Mengam­bil tema ‘Men­ja­ga Keu­tuhan Bangsa den­gan Mene­gakkan nilai-nilai Hukum…