Sab­tu (25/03), Him­punan Maha­siswa Juru­san (HMJ) Tadris Ilmu Penge­tahuan Sosial (IPS) Insti­tut Aga­ma Islam (IAIN) Tulun­ga­gung  men­gadakan Sem­i­nar Nasion­al. Tema yang diusung adalah Per­an Pen­didikan IPS dalam Mewu­jud­kan Nilai Karak­ter Bangsa yang Berbu­daya. Acara dilak­sanakan di Swaloh Hill Resort,…