Dimensipers.com, 14/08. Isti­lah OPAK (Ori­en­tasi Pen­ge­nalan Akademik Kema­ha­siswaan) kini telah bergan­ti nama men­ja­di PBAK (Pen­ge­nalan Budaya Akademik dan Kema­ha­siswaan). Sek­i­las peruba­han nama OPAK men­ja­di PBAK mem­bawa angin segar untuk peruba­han ke arah yang lebih baik. Angga­pan terse­but digunakan…