Maha­siswa Berper­an, Mem­ban­gun Per­ad­a­ban Gemi­lang” men­ja­di tema Pen­ge­nalan Budaya Akademik dan Kema­ha­siswaan (PBAK) yang dis­e­leng­garakan 16–17 Agus­tus 2022 di UIN Sayyid Ali Rah­mat­ul­lah Tulun­ga­gung. Bayu Afrizal selaku Ket­ua Pelak­sana PBAK tahun 2022 menye­butkan per­an Maha­siswa terse­but salah satunya…