Kepa­da yang ter­hor­mat, mere­ka yang men­gan­ton­gi kepentin­gan raky­at dan seo­lah-olah mene­gakkan kead­i­lan. Di pang­gung dra­ma perebu­tan kekuasaan, salam hangat penon­ton per­tun­jukan untuk yang mem­ba­ca. Semoga tetap sehat di ten­gah per­go­lakan kehidupan.