Dari tahun ke tahun, jagat nusan­tara selalu digem­parkan oleh kemurkaan alam yang maha dah­sy­at. Kedah­say­atan­nya dap­at dicamkan tatkala mema­su­ki tahun baru. Fenom­e­na ini beru­lang-ulang seper­ti tan­pa akhir den­gan ben­cana yang per­sis, seper­ti gem­pa bumi, tanah long­sor, ban­jir bandang,…