Kala ibadahku sudah goyah

Tas­bihku telah diam

Sujud­ku mulai jarang

Kutat­api segala nasib yang berlalu-lalang

Meny­isir sege­nap arus kehidupan

Menyak­sikan mere­ka yang ada di bawah

Menen­gadah den­gan raut permohonan

Sedang aku, diirin­gi denai kemudahan

Tak ter­hi­tung yang melekat di badan

Sederet sajian telah men­ja­di santapan

Namun, tak jua kurasakan kenikmatan

Hanya keluh kesah yang ramai bersinggahan

Tatkala isak tangis tak lagi mam­pu mem­ben­dung dosa

Dan sebi­lah kesadaran menusuk jiwa

Melahirkan sebu­tir has­rat untuk kem­bali pada-Nya

Mem­inta sur­ga sam­bil bertanya-tanya

Pan­taskah saya?

Pin­tu itu kuke­tuk lagi

Mem­o­hon den­gan segala iba

Pada sang Maha Pen­gasih lagi Maha Penyayang

Sem­bah sujud tak lagi kutanggal

Penulis: Isti
Redak­tur: Nata­sya Pazha