Zeea aku datang,” sapa Asya dari kejauhan sam­bil mem­bawa ransel berisi baju.

Lama banget sih Sya, eh ngomong-ngomong kamu udah siap belum?” ucap Zeea yang duduk di balkon kelas yang sedang memainkan ram­but lurus­nya yang tergerai.

Taraaa.. aku udah siapin semuanya di sini,” jawab Asya sam­bil menun­jukkan ransel­nya. Mere­ka sudah beren­cana akan per­gi ke Solo untuk berlibur satu pekan kedepan.

Drttt Drttt..

Getar hand­phone seketi­ka menghen­tikan langkah Asya dan Zeea.

Per­ha­t­ian! Sekedar mengin­gatkan kepa­da Asya Equi­la dan Fauzeea Meikali­na untuk mewak­ili lom­ba antar angkatan pada 20 Desem­ber (Bulan depan). No protes dan jan­gan lupa untuk mem­per­si­ap­kan diri! Terimakasih.“

Pesan grup dari Pak Yan­to guru Seni di seko­lah SMA Peli­ta Bangsa, mem­bu­at mere­ka  terte­gun keti­ka mem­ba­ca pesan terse­but. Mau tidak mau mere­ka harus mem­per­si­ap­kan diri agar tidak menge­ce­wakan seko­lah. Namun, mere­ka tetap saja melan­jutkan per­jalanan menu­ju Sta­si­un Bal­a­pan yang bera­da di Kota Solo. Sela­ma per­jalanan Asya memu­tar otak men­cari ide untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Yanto.

Kena­pa Sya?“ tanya Zeea yang dari tadi mem­per­hatikan  Asya melamun.

Eh iya Zee, aku bin­gung den­gan tugas Pak Yan­to. Seper­tinya aku tidak bisa,” jawab Asya.

Udah ten­ang aja kita cari solusinya,“ tukas Zeea.

Satu hal yang tern­giang dibenak Asya, ham­pir selu­ruh kebu­dayaan di Indone­sia punah digerus oleh perkem­ban­gan zaman dan dig­i­tal­isasi yang dipen­garuhi oleh budaya barat. Harus kem­anakah ia akan men­cari tem­pat berlatih untuk mem­pela­jari tar­i­an tradisional.

Tepat pukul 7 malam akhirnya mere­ka sam­pai di Sta­si­un Bal­a­pan solo. Di kur­si pan­jang Paman Zeea nam­pak menung­gu mere­ka dari tadi, tan­pa basa-basi mereka­pun pulang kerumah paman Zeea. Ren­cananya mere­ka akan meng­i­nap beber­a­pa hari di sana. 

*****

Pada keesokan harinya Zeea  men­ga­jak Asya berke­lil­ing ke daer­ah setem­pat meng­gu­nakan motor Beat hitam kesayan­gan Paman­nya. Desa Asri meru­pakan desa yang sam­pai saat ini masih ter­ja­ga kelestar­i­an alam­nya. Sawah hijau yang mem­ben­tang luas bak samud­era. Pepo­ho­nan indah nan kokoh ter­tan­cap dis­ep­a­n­jang jalan. Udara sejuk dan embun pagi yang singgah di atas dedau­nan menam­bah keelokan­nya. Sesam­painya di lapan­gan samp­ing ker­a­ton, Asya takjub meli­hat sekumpu­lan orang yang sedang berlatih mem­per­si­ap­kan sebuah acara. Keti­ka ia meli­hat sese­o­rang yang cukup famil­iar sedang berlatih menari di ker­a­ton terse­but, satu ide tiba-tiba muncul di benak Zeea.

Acara apa ini Zee?” tanya Asya penasaran kare­na baru per­ta­ma kali ia meli­hat acara seper­ti ini.

Iya Sya, jadi ini adalah salah satu acara rit­u­al yang masih dija­ga oleh masyarakat daer­ah Solo, yaitu tar­i­an Bed­haya Ketawang setau aku sih gitu,” jawab Zeea sam­bil turun dari motornya.

Lalu mere­ka ber­jalan menu­ju ker­a­ton, sesekali mata mere­ka melirik sudut-sudut Ker­a­ton Hadis­ari dan tiang penyang­ga yang masih berdiri kokoh. Walaupun sudah beber­a­pa kali diren­o­vasi tidak sedik­it­pun merubah tatanan atau ben­tuk sem­u­la dari ker­a­ton terse­but. Keu­nikan uki­ran di atas atap mem­pun­yai sim­bol ter­ten­tu, sedang war­na ker­a­ton sena­da den­gan war­na lan­git yaitu biru muda.

mereka­pun men­e­mui sese­o­rang yang tadi menarik per­ha­t­ian den­gan tar­i­an­nya yang linc­ah. Mbak Meta, meru­pakan sese­o­rang yang Zeea kenal sejak kecil. Ia meru­pakan sese­o­rang yang ahli dibidang tari.

Halo mbak kebe­tu­lan sekali kita lagi ada tugas dari seko­la­han, dim­inta mewak­ili kelas kita dalam lom­ba tar­i­an tra­di­sion­al. Kira-kira Mbak Meta mau ban­tu kita buat lati­han nggak?” tukas Zeea yang sebelum­nya sudah men­da­p­atkan ide untuk menye­le­saikan PR dari Pak Yanto

Oh boleh sekali. Tapi sebelum kalian bela­jar ger­akan­nya, kalian harus menge­tahui asal-usul tar­i­an ini ter­lebih dahu­lu ya,“ jawab Mbak Meta.

Tan­pa basa-basi Mbak Meta men­je­laskan sejarah tar­i­an ini. Singkat­nya, sejarah tar­i­an Bed­haya Ketawang meru­pakan kisah ten­tang percin­taan Panem­ba­han Senopati  kepa­da Ratu Ken­cana Hadis­ari atau ker­ap di pang­gil Ratu Pan­tai sela­tan. Tar­i­an ini hanya dimainkan sekali dalam setahun, yaitu keti­ka hari peringatan kenaikan takhta sang Raja. Tar­i­an ini mem­pun­yai keu­nikan atau ciri khas yaitu hanya dimainkan oleh 9 orang, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kare­na angka sem­bi­lan meru­pakan lam­bang sem­bi­lan lubang pada diri manu­sia. Para penari didan­dani den­gan paka­ian seper­ti hal­nya pengantin.

Sete­lah men­da­p­atkan pen­je­lasan singkat men­ge­nai sejarah tar­i­an Bed­haya Ketawang, mere­ka pun san­gat antu­sias untuk mem­pela­jari ger­akan demi ger­akan tar­i­an terse­but. Hari itu juga mere­ka mem­pela­jari ger­akan dasar dari tar­i­an Bed­haya Ketawang.

Auu­u­uu,“ tukas Asya sem­bari memegang kakinya. Den­gan panik mere­ka mendekati Asya yang ten­gah kesak­i­tan. Zeea mem­bawa Asya ke klinik dekat lokasi, dan terny­a­ta kakinya terk­ilir. Ter­pak­sa Asya tidak ikut berlatih sela­ma beber­a­pa hari. Itu adalah masalah besar, pasal­nya wak­tu mere­ka ter­batas untuk mem­pela­jari ger­akan demi ger­akan yang akan dita­mpilkan keti­ka per­lom­baan nanti.

Akan tetapi, mere­ka tidak per­nah patah seman­gat untuk menun­jukkan yang ter­baik. Sam­pai pada akhirnya mere­ka berhasil untuk men­gua­sai beber­a­pa ger­akan dari tar­i­an terse­but. Walaupun belum semua ger­akan berhasil mere­ka kua­sai, tetapi dirasa itu sudah lebih dari cukup untuk menampilkan tar­i­an daer­ah di depan para dewan juri.

Mbak tri­ma kasih ya udah mau nga­jarin kita, kita pamit untuk kem­bali ke Bekasi, doanya ya mbak semoga kita diberi yang ter­baik dalam per­lom­baan nan­ti. Sam­pai kete­mu lagi mbak, “ ucap Zeea sem­bari berlalu mening­galkan ker­a­ton terse­but bersama Asya. Hari itu meru­pakan hari ter­akhir mere­ka bela­jar tari den­gan Mbak Meta, dan mere­ka akan kem­bali ke Bekasi.

Penulis: Nur Alfi­ani Wah­dah
Edi­tor: Nurul